Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği

EK-1 
KANSEROJEN MADDE TANIMI İŞLER
Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde atıf yapılan maddeler ve işlemler:

  1. Üreamin üretimi.
  2. Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklikaromatik hidrokarbonlara maruziyete neden olan işler.
  3. Bakır-nikel cevherinin kavrulması ve elektrorafinasyonu işleminde açığa çıkan toz, serpinti ve dumana maruziyete neden olan işler.
  4. Kuvvetli asit işlemi ile isopropilalkol üretimi.
  5. Sert odun tozuna maruziyete neden olan işler.

 

EK-2
MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ

Maddenin adı EINECS(1) CAS(2) Sınır Değerler Açıklama
mg/ m3(3) ppm(4)
Benzen 200-753-7 71-43-2 3.25(5) 1(5) Deri(6)
Vinilklorür monomeri 200-831 75-01-4 7.77(5) 3(5)
Sert ağaç tozları 5.0(5)(7)

(1) EINECS: Mevcut kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.

(2) CAS: Kimyasal abstrakt servis numarası.

(3) mg/m3: Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak değeri (20°C sıcaklıkta ve 760 mm Cıva basıncında).

(4) ppm: Bir metre küp havadaki maddenin mililitre olarak değeri (mililitre/metreküp).

(5) Sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen değer.

(6) Deri yoluyla da maruziyetin olabildiği durumlar.

(7) Sert ağaç tozu diğer ağaç tozları ile karışık ise karışımın tümü için bu değer uygulanır.

 

EK-3

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

  1. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan çalışanların sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli, çalışanların sağlık durumlarını ve maruziyet koşullarını bilmelidir.
  2. Çalışanların sağlık gözetimi, 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükümlerine uygun olarak yürütülmeli ve aşağıdaki hususları içermelidir:

a) Çalışanların mesleki ve tıbbi öz geçmişleri ile ilgili kayıtların tutulması.

b) Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması.

c) Çalışanlarda, ilk ve geri döndürülebilir etkilerinin tespitinin yanı sıra mümkün olduğu hallerde biyolojik izlemenin yapılması.

d) Sağlık gözetimi kapsamında, çalışanlara iş sağlığı alanında en son geliştirilen testlerin uygulanması.

 

Cevap Bırakın